Kevser suresi okunuşu

Kevser suresi okunuşu

Kur’an-ı Kerim’in yüz sekizinci ve en kısa suresi olan Kevser suresi, Mekke döneminde Adiyat suresinden sonra inmiştir; ancak Medine döneminde indiği de rivayet edilir. İniş sırasına göre 15. suredir ve tamamı 3 ayetten oluşur. Kevser suresi, adını ilk ayeti oluşturan “Kevser” kelimesinden almaktadır. Kevser, çok hayır ve bereket anlamları taşır. Kevser ayrıca, cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır.

Birçok İslami kaynakta, Kevser suresi duası faziletleri, anlamı, meali ve tefsiri ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Kevser suresi okunuşu bilmek önem arz eder. Kevser suresi okunuşu sık sık yapılmalıdır; çünkü bu sure, faziletleri ve faydaları ile beraber beş vakit namazda okunur. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Kevser suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu, fazileti ile dinle seçeneği hakkında bilgiler hemen aşağıda bulunuyor…

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

KEVSER SURESİ YAZILIŞI

KEVSER SURESİ DİNLE

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

KEFSER SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on be­şin­ci sûredir. Âdiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 571).

KEFSER SURESİ KONUSU

Sûrede Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

KEVSER SURESİ FAZİLETİ VE ÖZELLİKLERİ

Dünyalık yahut ahiret için her ne istenirse… Sabah namaz saatine kalkmak isteyen, yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur. Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse bu sureyi okumalıdır.

Kevser suresi 100 defa okuyan, salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse, Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir. Her türlü dünyalık hacet için, yağmur yağarken okunursa dileği hasıl (kabul) olur. Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir. Yerini, Allah’ın izniyle iyi ve sahih duygular alır.

Her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure, Peygamber Efendimize haset eden, oğlu Kasım’ın vefatından sonra Peygamberimize “soyu kesik” demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak için de okunabilir.

Allah Teala buyuruyor ki: “İzzetime yemin ederim ki, Kevser suresine kim inanarak ve sevabını umarak okursa, onu affederim. ”buyuruyor. Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişi, her türlü bela ve şerre karşı güvenceye alınır. Bu sure hakkında denilir ki: Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, Allah’a huşu içinde ibadet eder. İbadetlerinde huzur ve huşu bulur.

KEVSER SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

Kevser kelimesi “çokluk” mânasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’an-ı Kerîm, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dinî hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmûd (bk. İsrâ 17/79), cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mûcizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslâm dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır (bk. Taberî, XXX, 208-209; Şevkânî, V, 593). Ancak biz, bunlar içinde Şevkânî’nin de tercihi olan, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Râzî, buradaki kevser kelimesiyle Duhâ sûresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenâb-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lütufkâr rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve âhirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir (daha fazla bilgi ve başka yorumlar için bk. Râzî, XXXII, 119-128).

Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber’in şanının yüceliği gösterilmiştir.

2. âyette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve O’nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi‘rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu âyette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Âyetteki kurbanın da vâcip veya sünnet kurban mı yoksa nâfile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre âyette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.

“Kurban kes” diye çevirdiğimiz cümleye, “Namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır” mânaları da verilmiştir (Şevkânî, V, 594).

Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi “sonu yok, soyu kesik” gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da ebter lakabıyla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!” diyerek hakaret etmek istemişlerdir (bk. Taberî, XXX, 212). İşte 3. âyet, onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lânetle anılırken Hz. Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah’ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamber’i arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak Resûl-i Ekrem’in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama –Râzî’nin ifadesiyle– “Allah durumu onların aleyhine çevirdi; asıl güçlü olanın, Allah’ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah’ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser (geniş topluluk ve bol nimet) Hz. Muhammed’in olurken ona düşman olanların payına da ebterlik, alçalış ve zillet düştü” (XXXII, 134). Bu ifadeler, dolaylı olarak Hz. Peygamber’in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de bir müjdedir.

KEVSER SURESİ NE ZAMAN VE NEREDE İNMİŞTİR?

KEVSER SURESİ KAÇ AYET?

KEVSER SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

KEVSER SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

Bu sure, “Duha” ve “İnşirah” sureleri gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e has, onunla ilgili olan bir suredir.

Kevser Suresi’nde Allah, Mekkeli muhaliflerin hakaret ifade eden konuşmalarına karşı Peygamber Efendimiz’e Kevser’i verdiğini söyleyerek, buna karşılık dua ederek ve kurban keserek teşekkür etmesini istemektedir.

KEVSER SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Surenin indiriliş sebebi üzerine üç rivayet bulunmaktadır:

EBTER NE DEMEK?

Kevser suresinin en son ayetinde Mekke döneminde Arapların erkek çocuğu olmayan kimseler için soyu kesik anlamına gelen “ebter” kelimelerini kullanmaları sonrasında Hz. Peygamber’in üzülmesi ve bunun neticesinde müşriklerin kınanması anlamında inen bir ayettir.

Bu ayette, ebter olarak söyleyen kimselerin kendilerinin soyunun kesileceği onların kıyamete kadar lanetle anılacağı, Hz. Peygamber Efendimiz’in isminin sonsuza kadar var olacağı ve gerçek ebter olanların onlar olduğu anlatılmaktadır.

KEVSER SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

KEVSER ANLAMI NEDİR?

KEVSER SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Kur’an-ı Kerim’de bulunan bütün sureler ve dualar gibi, “Kevser suresi ne için okunur, neye iyi gelir?” sorusu da sık sık araştırılır. Kevser suresi ne için okunur ve neye iyi gelir sorusunun cevabı şöyledir:

KEVSER SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Kevser suresinin İslam âlimlerine göre çok sayıda sırrı bulunur. Kevser suresi ne zaman okunmalıdır sorusunun yanıtı şu şekildedir:

Sabah namaz saatine kalkmak isteyen, yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur.Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse bu sureyi okumalı.

Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar.

Her gün okumak hasımların kinini engeller.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i rüyasında görmek isteyenler, cuma günü yatsı namazından sonra bin defa Kevser suresi okursa rüyasında görür.

Evden çıkmadan önce okunur veya kişi üzerinde Kevser Suresi taşırsa, her türlü sıkıntıdan ve kötülükten korunur.

KEVSER SURESİ ÖLÜLER İÇİN OKUNUR MU?

Bu konu ile ilgili olarak net bir görüş bulunmasa da, Kevser suresi ölülere dua etmek maksadı ile okunabilmektedir. Bilindiği gibi, dua etmek gayesiyle ölülere Kur’an-ı Kerim’den sureler okunabilir.

KEVSER SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kevser suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Kevser suresi okunabilir; ancak Kur’an’a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

KEVSER SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

sizlere brinstagram.com farkıyla sunulmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.